2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi

2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret, Sigorta Primine Esas Kazanç ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi.

30.12.2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre oluşan asgari ücret, sigorta primine esas kazanç tutarı ve asgari geçim indirimi tutarları sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
Asgari Ücret:
2017 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 30 Aralık 2015 tarihli 4. toplantısında belirlenmiştir. Karara göre, bir çalışanın günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 59,25 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
Buna göre 2017 yılında uygulanması gereken asgari ücretin aylık brüt tutarı 1.777,50 TL olarak tespit edilmiştir.

Dönem

Günlük Brüt TL

Aylık Brüt TL

01.01.2017 – 31.12.2017

59,25

1.777,50

Sigorta Primine Esas Kazanç İçin Aylık Alt ve Üst Sınırlar:
5510 sayılı kanunun 82. maddesinde söz konusu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır. (6761 sayılı Kanun'un 8. maddesiyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yukarıda belirtilen hükmünde yer alan "6,5" ibaresi "7,5" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerlidir.) Buna göre aylık alt sınır ve üst sınır prime esas kazanç tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.

Dönem

Aylık Alt Sınır (Taban) TL

Aylık Üst Sınır (Tavan) TL

01.01.2017 – 31.12.2017

1.777,50

13.331,40

Asgari Geçim İndirimi Tutarları:
Gelir Vergisi Kanunu'nun 32. maddesinde Asgari Geçim İndiriminin tanımı aşağıdaki gibi yapılmıştır;
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5'idir.( Eşi çalışmayan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 3 çocuktur. Eşi çalışan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 5 çocuktur.)

Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (%15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

Takvim yılı için geçerli olan yıllık asgari ücret tutarı: 1.777,50* 12 = 21.330,00 TL'dir.
Bu açıklamalara göre 2017 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi tutarları ilk dilimdeki %15 oranına göre hesaplandığında aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.

Medeni Durum

Tutar (TL)

Bekar ya da Boşanmış

133,31

Evli, eşi çalışmayan

159,98

Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

179,97

Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

199,97

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

226,63

Evli, eşi çalışmayan ve 4 veya daha fazla çocuklu

226,63

Evli, eşi çalışan

133,31

Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu

153,31

Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu

173,31

Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu

199,97

Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu

213,30

Evli, eşi çalışan ve 5 veya daha fazla çocuklu

226,63

© 2024, HAKAN TELÇELİK. Tüm Hakları Saklıdır.