2017 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar

Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan ve 01.01.2017 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Çeşitli Had ve Tutarlar Belirlenmiştir

 

Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu'nun çeşitli maddelerinde yer alan istisna ve indirim rakamları, 2016 yılı için açıklanan % 3,83 oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 27 Aralık 2016 tarih 29931 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 476 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan ve 01.01.2017 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Tutarlar

MADDE NO – KONUSU

2017 Yılında
Uygulanacak Miktar

(TL)

MADDE 104

İlanın Şekli

  1. İlanın vergi dairesinde yapılması

2.000

  1. İlanın;

  • Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
  • Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

2.000 – 200.000

200.000 ve üzeri

MÜK.MADDE 115

Tahakkuktan Vazgeçme

24

MADDE 153/A

Teminat Tutarı

90.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

  1. Yıllık alımların tutarı

Yıllık satış tutarı

  1. Yıllık gayrisafi iş hasılatı
  2. İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

170.000

230.000

90.000

170.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

900

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikine aldığı harç

2,40

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştamallıklar

900

MADDE 343

En az ceza haddi

  • Damga Vergisinde
  • Diğer Vergilerde

11

21

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri130

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

80

3 - İkinci sınıf tüccarlar

40

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

11

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5

II. derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri


70

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40

3 - İkinci sınıf tüccarlar

19

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

11

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,80

MADDE NO – KONUSU

2017 Yılında
Uygulanacak Tutar

(TL)

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

210


110.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması


- Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

- Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

210

11.000

110.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlarına uymayanlara


5.000

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

800


1.600

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere


1.100

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına


800

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,80

MÜK MADDE 355

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için ceza

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

700

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

350

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000

MADDE 370

-Kullanılan sahte veya muhteviyatı yanıltıcı belge tutarı

50.000

© 2024, HAKAN TELÇELİK. Tüm Hakları Saklıdır.